Ortak Dolap

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Ortakdolap.com Kullanıcı Sözleşmesi, sitemizdeki hizmetlerden yaralanabilmeniz için gereken kuralları içermektedir.
Ortakdolap.com sitemize üye olduğunuzda, Kullanıcı(üyelik) sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini tamamı ile anladığınızı ve belirtilen hükümleri kabul ederek onayladığınızı kabul ve beyan etmiş olmaktasınız..
Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Taraflar
İşbu ortakdolap.com Kullanıcı sözleşmesi( kısaca sözleşme) Diyalog Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından (KISACA Diyalog olarak adlandırılacaktır) işletilmekte olan www.ortakdolap.com alan adlı web sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar
Site : www.ortakdolap.com adlı alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,
Kullanıcı : Ortakdolap.com sitesine online olarak ulaşan bütün gerçek ve tüzel kişileri,
Üye: Siteye üyelik başvurusu onaylanan ve sitede sunulan hizmetlerden , işbu Kullanıcı sözleşmesi koşulları dahilinde yararlanan bütün gerçek ve tüzel kişileri,
Alıcı : Web sitesi kanalı ile sunulan hizmetlerden yararlanarak , Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel "Üye".

Satıcı: Web sitesinde verilen Hizmetleri kullanmak suretiyle, kendi mülkiyetinde olan ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden gerçek veya tüzel "Üye".

Ürün: Sitede Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmet

Bloke Hesap: 'Ortakdolap alışveriş sisteminin güvenilir bir şekilde yürütülmesi için Ortakdolap tarafından yönetilen banka havuz hesabı.

Ortakdolap.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"):: "Üye"lerin işbu sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Ortakdolap tarafından, site üzerinden sunulan hizmetler ve ortaya konulan uygulamalar.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Müşteri olarak http://www.ortakdolap.com/ alışveriş sitesine üye olan kişi. üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
3.1 İşbu sözleşmenin konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 İşbu sözleşmenin kapsamı , işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde bulunan kullanma, üyelik, hizmetler ile ilgili ve Gizlilik Sözleşmesini de kapsayan Ortakdolap tarafından hazırlanmış bütün yazı, uyarı ve açıklamalar benzeri beyanlardır.
3.3 Kullanıcı , işbu sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle , Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak Ortakdolap tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.
3.4 Ortakdolap, "Üye"lerin işbu Sözleşmede belirtilen iş ve işlemleri daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak için, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya yeni uygulamalar yapabilir. Ortakdolap tarafından yapılacak olan bu değişiklikler ve/veya eklemelerle ilgili olarak "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Ortakdolap tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu sayfalardan "Üye"'lere duyurulur

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 4.1. Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından Site'ye üye olmak için gerekli üyelik formunu doldurması ve gereken bütün bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Ortakdolap tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. Üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak, tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olmak , ve Ortakdolap tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmamış, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmayan kişilerin yaptığı üyelik başvuruları, işbu sözleşme kapsamında Ortakdolap tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikleri süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, üye olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır..
4.3. Ortakdolap herhangi bir zamanda ve hiçbir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve anında yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, Site de belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Ortakdolap" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun tespit edilmesi veya "Ortakdolap ın ticari kararları veya "Ortakdolap" tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "Ortakdolap" ın kendi iradesi ile verilecektir. Üye, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresinde belirtilen şekilde işlenmesine rıza göstermektedir.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı ("Üye") Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1"Üye", üyelik işlemlerini yaparken, "Site" hizmetlerinden yararlanırken ve "Site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme kapsamında yer alan tüm şartlara, "Site"nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.
5.1.2 "Üye", "Ortakdolap" ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince; veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, "Ortakdolap’ın, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple "Ortakdolap" tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.3 "Üye"lerin, "Site"nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için üye hesaplarına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"lerinin güvenliğini sağlamaları, sadece kendileri tarafından kullanılmasını sağlamaları, başkalarının bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kendi sorumluluklarında olan bu konulardan dolayı diğer Üye"lerin, "Ortakdolap" in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.1.4 "Üye"ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, etik kurallara ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ortakdolap ", "Üye"ler tarafından , "Ortakdolap"a iletilen veya web sitesi üzerinden üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi, belge ve fotoğrafların doğruluğunu araştırma, yüklenenlerin güvenli, doğru ve hukuk ve kurallara uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.1.5 "Ortakdolap" in yazılı onayı olmadan , "Üye'ler, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
5.1.6 "Ortakdolap hizmetlerinden yararlananlar sadece Hukuka ve etik kurallara uygun işlemler yapabilirler. "Üye"lerin, "Ortakdolap" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
5.1.7 Üyeler Ortakdolap dahil başkalarının ayni ve şahsi haklarına veya malvarlıklarına zarar verecek şekilde Site üzerinde yer alan hiçbir şeyi kopyalayamayacağını, çoğaltamayacağını, dağıtamayacağını, değişiklik yapamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.Üyeler bu maddede belirtilen şekilde veya başka şekillerde Ortakdolap ile direk ve veya dolaylı yollardan rekabete girmeyeceğini baştan kabul ve taahhüt eder.
5.1.8 "Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Ortakdolap’ doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.9 " Üçüncü kişiler tarafından sağlanan her türlü bilgi, yazılı, görsel ve işitsel içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, tümü ile bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin kabul ve sorumluluğundadır. "Ortakdolap", Kullanıcı ve Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenilirliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemekte ve bu konularda hiçbir sorumluluk almamaktadır.
5.1.10 Site üzerinde yer alan ilanların sadece görüntülenmesine izin verilmektedir. İlanların kopyalanması, işlenmesi, değiştirilmesi , ve bu ilanlara link verilmesi dahil ilanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmasına izin verilmemektedir, aksi takdirde Ortakdolap her türlü hukuki hakkını saklı tutmaktadır. 5.1.11 "Web sitemizin veri tabanı ve üzerinde yer alan bütün bilgi ve belgeler kopyalanamaz, başka veri tabanına aktarılamaz ve başkalarının erişim ve kullanımına açılamaz. Bu maddede sözü geçen bütün işlemler için Ortakdolap’ın yazılı onayı alınmalıdır.
5.1.12 Üyeler Site üzerinden yaptıkları her türlü alış –veriş işleminde Ortakdolap tarafından geliştirilen Güvenli Alışveriş sistemini kullanmak zorundadır..
5.1.13. Kullanıcı dilerse, Site üzerinde kullandığı kredi kartı, İyzico bilgilerinin, kullandığı web tarayıcısı/mobil tarayıcı/uygulama hafızası ve/veya Site üzerinde faaliyet gösteren ödeme sistemleri tarafından kayıtlı tutularak, gelecekte yapacağı alışverişlerde Ortakdolap tarafından görüntülenmesine onay verebilir. Söz konusu onay, bu tip bilgilerin kayıtlı tutulması için yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı, İyzico bilgilerinin kayıtlı tutulmasına onay vermediği takdirde, bu bilgiler saklanmaz. Kullanıcı dilediği takdirde, bu bilgilerinin kayıtlı tutulmasından vazgeçerek silinmesi talep edebilir.
5.1.14. Kullanıcı, Site üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresi (link) veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, sadece Ortakdolap sistemi kanalı ile sağlanır. İletişim amaçlı bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.1.15. Kullanıcı, Site’deki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Ortakdolap'ın her hangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.16. Ortakdolap, Kullanıcı’nın hukuk veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemlerinde ve özellikle Site’de, Site’nin amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya benzeri talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecek, Kullanıcı’nın Ortakdolap hesabında parası olması halinde, Ortakdolap herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını, öncelikle bu bedelden mahsup edecektir.
5.1.17. Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. 5.1.18. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.
5.1.19 "Üyeler" Site kanalı ile gerçekleştirecekleri her türlü işlemin getireceği i hukuki, idari ve vergisel mevzuatların gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekle zorunlu olduklarını kabul, taahhüt ve beyan ederler. Bu tip konulardan Ortakdolap bu konularda herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur ve gereken sorumlulukların üyeler tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorunlardan işlemi gerçekleştiren üye sorumlu olacaktır. Bu tip hatalardan doğacak ve diğer üyeler, Ortakdolap ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.20. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.21. Kullanıcı, Ortakdolap’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.22 Ortakdolap, site üzerinden gerçekleştirilecek promosyon ve ödül kampanyaları ve her türlü pazarlama-satış kampanyaları için, bu kampanyalara katılmaya hak kazanan kullanıcılar ve üyelerin , gerektiği kadar bilgilerini bu kampanyaları düzenleyen kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. Bu nedenle hiçbir kullanıcı ve üye Ortakdolap’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz ve herhangi bir hukuki işlem için girişimde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.23 "Üye"ler , Site üzerinde yer alan kendi veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site nin işleyişini engelleyecek veya değiştirecek, zarar verecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde "Ortakdolap"'ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.24 "Kullanıcılar işbu Sözleşmenin, faaliyet gösterilen her türlü ortam ve alanda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.1.25 " Kullanıcılar kendi insiyatifleri ile Ortakdolap" tarafından yapılacak tanıtım, pazarlama , kampanya ve bilgilendirme mesajlarını alabilmektedirler. Kullanıcılar ve üyeler , her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil her mecrada "Ortakdolap" tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. "Üye"ler, Üye hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.
5.1.26. Site üzerinde Kullanıcı’ya ait bilgiler içeren alan oluşturulurken ve bu bölüme yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Ortakdolap, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.2 Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1 Alıcı, Ürün'ü satın alarak; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılmaktadır.
5.2.2 Alıcı, satın aldığı Ürünler'in bedellerini, "Ortakdolap Alışveriş Sistemi"ni kullanarak, "Ortakdolap" tarafından yönetilen ve kontrol edilen Bloke Hesap'a yatıracaktır. Bu sayede, Alıcı ,Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmesini sağlayacaktır. Ödeme bütün bu işlemler yapıldıktan sonra tamamlanmış olacaktır.
5.2.3 Satıcı ürünü gönderip ,Siteye gönderi bilgilerini girmesinden itibaren, Alıcı, 3 (üç) iş günü içinde Ürün'ü teslim alıp Bloke Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için "Ortakdolap a işlem talebinde bulunacağını , veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "Ortakdolap’ a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.4 Alıcı,3 (üç) iş günü içinde ürünü teslim aldığı halde Siteden onay ya da red vermezse; Bloke Hesap'ta tutulan ilgili ürüne ait ürün bedelinin "Ortakdolap" tarafından satıcıya ödeneceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
5.2.5 Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Bloke Hesap'ta tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair "Ortakdolap a bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.6 Alıcı, Sitede Satıcı'lar tarafından satışa sunulan Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak olup olmadığını, niteliği, orijinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili "Ortakdolap’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
5.2.7 Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü "Ortakdolap in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Ortakdolap’ in satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.6 Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Bloke Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.2.3 ve 5.2.4 maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın "Ortakdolap"'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Bloke Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde "Ortakdolap in Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.7 Alıcı, Sitede yer alan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde "Ortakdolap"'in kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.8 Alıcı, "Ortakdolap" mesafeli satış sözleşmesin'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; mesafeli satış sözleşmesi ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili "Ortakdolap in herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.9 Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan "Ortakdolap in, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri
5.3.1 Satıcı, Site’de satışa sunduğu Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.2 Satıcı, Site'de satışa sunduğu ürünün fiyatını önceden açıklar ve açıkladığı bu fiyatı değiştirmeden satışa sunma ve satma hakkına ve yetkisine sahip olur. Satıcı, Alıcı’nın , belirlenen fiyat karşılığı bloke hesaba parayı göndermesi durumunda, Alıcının ürünü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.3 Satıcı, satışa sunduğu Ürün(ler)'ün, Sitede belirtilen Hizmet kullanım kuralları ve üyelik ve üyelik sözleşmesi kurallarına uygun olduğunu, hukuki ve etik kurallar ve mevzuata uygun olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.4 Satıcı, Ortakdolap’ın ürünün satışa sunulması ve satışı konusunda kendisi ile direk veya dolaylı hiçbir ilişkisi olmadığını kabul ve beyan eder. Sitede sergilediği bütün ürünler Satıcının hukuki sorumluluğu altındadır..
5.3.5 Satıcı, Sitede satışa sunduğu Ürün(ler)'in , satışa sunma, satış ve sevkinden dolayı , yürürlükteki her türlü idari ve hukuki başta olmak üzere mevzuat ve kurallara aykırı olmasından ve bunun sonuçlarından kendisinin tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.6 Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp kabul ettikten sonra , Bloke Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için "Ortakdolap’tan işlem talebinde bulunabileceğini; veya Alıcının Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde , ürünün Satıcı'ya iade edilmesi için "Ortakdolap’tan işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.7 Satıcı, satışa sunduğu Ürün'ü Site’de belirtilen niteliklere uygun olarak , zamanında, hasarsız, göndererek teslimini yaptıracağını ,Ürün'ün Alıcı'ya satışı, bütün haklarının devri ile ilgili yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.8 Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Bloke Hesap'a gönderdiği satış bedelinden, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin
5.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirildikten sonra Satıcı'nın "Ortakdolap"'a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Bloke Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, "Ortakdolap"ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.9 Satıcı, Ürün bilgilerini Site ye Ürün yüklemesi yaparken ürün satış bedelinin , Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.2. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten ve KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten sonra, kendi adına açılmış banka hesap numarası yerine Sosyal Sorumluluk Dolaplarına bağışlayacağını beyan etmiş ise; ilgili tutar "Ortakdolap" tarafından ilgili sosyal sorumluluk projelerinin yönetildiği kişi ve kuruluşların banka hesaplarına ödenir. Satıcı bu beyanından sonra ilgili satış bedeli ile ilgili hiçbir hak ve tasarrufunun olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
5.3.10 Satıcı, Ortakdolap’ın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılık nedeni ile herhangi bir zarar ve ya ziyana uğraması halinde, Ortakdolap’ ın doğmuş zarar ve ziyanını derhal tazmin edeceğini; eğer Bloke Hesap içinde bulunan parası olması halinde, "Ortakdolap’ın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.11 Satıcı, satışa sunduğu Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. "Ortakdolap" aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.
5.3.12 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince "Ortakdolap’ın, Site’de kendi satışa koyduğu Ürünler'e ilişkin, kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.13 Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve gerçekliğinden sorumlu olacağını, "Ortakdolap"ın bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.14 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten "OrtaKdolap in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. "ORTAKDOLAP''' ın Hak ve Yükümlülükleri
5.4.1 "Ortakdolap işbu sözleşmede bahsedilen hizmetleri ; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "'Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar doğrultusunda yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4.2 İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sonsuz, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Ortakdolap her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.4.3 "Ortakdolap "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Site" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Ortakdolap", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden haber vermeden kullanabilir.
5.4.4.Ortakdolap "Üye"lerden değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinde bulunabilir. Üyelerin bu talepleri en hızlı şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.
5.4.5. "Ortakdolap’ın üyelerden istediği değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Ortakdolap tarafından yapılabilir. "Ortakdolap" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.4.6. Ortakdolap zaman zaman Sitesi kanalı ile başka Satıcılar, internet siteleri,ve/veya içeriklerine link verebilmektedir.. Bu link'ler "Üye"lere destek ve bilgilendirme amacı ile olabilir ve link verilen internet sitesi ve içeriği konusunda hiçbir garanti ve onay verilmemektedir. Link verilen siteler ve bu sitelerin içerikleri konusunda Ortakdolap ın hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. ".
5.4.7 "Ortakdolap" kendi sitesine üye olanlarla ilgili olarak kendi yükledikleri bilgileri güvenlik, sitenin yükümlülükleri ve istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.
5.4.8 Ortakdolap, başkalarının hakkına, hukuka, genel ahlak ve etik kurallara, sözleşme şartlarına aykırı olan tüm yükleme ve mesajları , içeriklerini her zaman kontrol ederek, istediği zaman ve şartlarda erişime kapatabilir ve bu mesajı yollayan Üye(ler) nin üyeliğini herhangi bir uyarı ve ihbar yapmadan sonlandırabilir.
5.4.9. Ortakdolap, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar , Alıcı ve satıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz
5.4.10 Ortakdolap ve Kullanıcı ve/veya üyeler hukuk karşısında tamamen bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
5.4.11 Gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/Kişisel Ürün ilanında),Ortakdolap, Ürün’ü elden çıkarmak isteyen üyeyi önceden uyarmadan, Ürün’ü elden çıkarmak isteyen üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel Ürün ile bağlantılı olarak, Ortakdolap ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Ortakdolap'ı hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün’ü elden çıkarmak isteyen Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Ortakdolap'ın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4.12 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6. Ortakdolap Alışveriş Sistemi
6.1 "Ortakdolap'',alım ve satım işlemlerinde , ödeme sırasında hem Alıcı ve hemde Satıcı için geçerli bir alışveriş sistemi oluşturmuştur. Ortakdolap alışveriş işleminde karşılıklı ödemelerin kontrol ve yönetiminde yer almaktadır. Bu nedenle Satıcıya sattığı ürünün bedelinin tahsili, Alıcıya da alınması planlanan ürünün belirtilen şartlara uymaması veya hiç gönderilmemesi gibi hallerde yardımcı olur.
6.2 Gerek Alıcı ve gerekse Satıcı, Ortakdolap altyapısını kullanarak , karşılıklı olarak ve kendi iradeleri ile ürün bedeli, özellikleri ve teslimat koşulları konusunda 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında uygunluk gösterirler.

6.3 "Ortakdolap'' tarafından geliştirilen sistem şöyle çalışmaktadır.:
6.3.1. Ürün satış bedeli, Alıcı tarafından Ortakdolap tarafından yönetilmekte olan İyzico Hesabına yatırılır.
6.3.2 . Tutar hesaba geçtikten sonra Ortakdolap Site kanalı ile Satıcı'ya satış bedelinin İyzico hesabına yatırıldığını bildirir.
6.3.3. Satıcı, önceden fiyat,teslim koşulları ve özellikleri konusunda Alıcı ile anlaştığı ürünü , Alıcının belirlediği adrese gönderir ve ürün teslimatını gerçekleştirir.
6.3.4. Alıcı, teslim aldığı ürünü inceleyerek belirlenen şart ve özelliklerde olduğunu kontrol eder. Uygun bulduğu takdirde Site üzerinden Ortakdolap'a ürün bedelinin Satıcı hesabına transferi konusunda onay verir.
6.3.5 Eğer Alıcı teslim aldığı ürünle ilgili 3(üç) iş günü içinde onay verdiğini veya iade edeceğini bildirmez ise , Alıcının bu ürünü onayladığı kabul edilir. Bu konuda Ortakdolap'ın herhangi bir uyarı da bulunma veya bildirim yapma yükümlülüğü yoktur.
6.3.6 Alıcı onayı sonrası, Alıcının gönderdiği ürün bedelinden, Ortakdolap'a ödenecek hizmet bedeli düşülerek, Satıcının hesabına gönderilmesi için Ortakdolap tarafından bankaya talimat verilir.
6.3.7 Alıcı ve Satıcı arasında oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık halinde Ortakdolap , uzlaşma olana kadar Alıcının gönderdiği ürün bedelini İyzico hesabında tutma hakkına sahiptir.
6.3.8 Eğer ürün karşılıklı anlaştıkları süre içinde Satıcı tarafından, Alıcıya ulaştırılamaz ise veya zamanında Alıcıya ulaştırılan ürün Satıcının önceden bildirdiği nitelik ve özelliklere sahip değilse Alıcı ürünü iade edebilir.
Alıcı , ürünü iade edip , Satıcı teslim alıp onayladıktan sonra, Alıcı'nın önceden aktardığı ürün bedeli , Ortakdolap İyzico Hesabından Alıcı'ya iade edilir.
6.4 Kullanıcı ve üyeler , Ortakdolap tarafından geliştirilen Alışveriş Sistemini kullanarak gerçekleştirdiği ürün satışları ve bu satışlara bağlı oluşabilecek her çeşit vergi, resim ve harç ve benzeri yükümlülüklerden kendileri sorumludur. Ortakdolap bu işlemlerden kaynaklanan vergisel, idari ve hukuki hiçbir gelişmeden sorumlu tutulamaz.

7. Hizmet Bedelleri
Ortakdolap , satışa sunulan ürünleri listeleme, Ortakdolap Alışveriş Sistemini kullanma, pazarlama faaliyetleri ve benzeri hizmetlerle ilgili belirlediği Hizmet Bedelllerini kendi Sitesinde Sıkça Sorulan Sorular başlığında yayınlamaktadır. Hizmet Bedelleri ile ilgili önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler kendi sitesinde yayınlanacak ve yayınlama tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

8. Gizlilik Politikası
Kullanıcılara ilişkin bilgiler ancak Gizlilik Politikası ve üyelik sözleşmesinde belirlenen kurallara uygun olarak kullanılabilmektedir. Bunun haricinde üçüncü şahıs ve kurumlara kullandırmaz.

9. Fikri Mülkiyet Hakları
Site'de yer alan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar(Ortakdolap telif haklarına tabi çalışmalar) Ortakdolap'a ait olarak ve/veya Ortakdolap tarafından üçüncü kişilerden alınan lisans hakkı sayesinde kullanılmaktadır.
Kullanıcı ve üyeler , Ortakdolap tarafından sunulan Hizmetleri, Ortakdolap bilgilerini ve Ortakdolap telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının verilen Hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ortakdolap'tan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.
Ortakdolapla ilgili Hizmet, bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, Site kanalı ile sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

10. Sözleşme Değişiklikleri
Bütünü ile kendi takdir ve değerlendirmesi ile ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri Ortakdolap tarafından uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek vasıtası ile değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm şart ve hallerde, Ortakdolap, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirtilen yükümlülük ve sorumluluklarından herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve benzeri durumlar,;gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu gibi durumlarda Ortakdolap'tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlüğe girme tarihi
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay verdiği andan itibaren karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.